هزینه ثبت نام در همایش

صفحه اصلی > هزینه ثبت نام در همایش

* هزینه اخذ شده شامل هزینه ی ثبت نام و پذیرایی ( ناهار،  میان وعده و پکیج) است.
** پزشکان و گروه هدف متقاضی امتیاز بازآموزی، علاوه برثبت نام در سایت کنگره، می بایستی به طور جداگانه در سایت سامانه آموزش مداوم ثبت نام نمایند.

*هزینه ثبت نام(تومان)

گروه

اعضای انجمن علمی آموزش بهداشت

عادی

متخصص و اعضای هیئت علمی

100/000

200/000

هزینه ثبت نام عادی

75/000

150/000

دانشجویان

35/000

70/000