معرفی همایش

صفحه اصلی > معرفی همایش

در این همایش  که توسط گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی

مشهد، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با  همکاری

انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران برگزار می شود برآنیم که با تجمیع

همه متخصصین آموزش بهداشت و ارتقای سلامت  آخرین دستاوردهای موجود در علوم

بهداشتی را در یک همایش سه روزه با هم به اشتراک گذاشته و یا با ارائه بحث های علمی

در تحکیم ارتباط بین آموزش سلامت و سیاستگزاران و تصمیم گیرندگان در حوزه سلامت

نقشی فعال ایفا نماییم.