محورهای همایش

صفحه اصلی > محورهای همایش


1- رویکردهای نوین در توسعه سواد سلامت 

2- مشارکت اجتماعی و جامعه سالم

3- ارتقای سلامت، شادکامی و کیفیت زندگی

4- کنترل بیماری های غیر واگیر و سبک زندگی سالم

5- مسئولیت پذیری و پاسخگویی در ارتقای سلامت

6- سلامت، سرمایه اجتماعی

7- سلامت در همه سیاست ها

8- اجتماعی شدن سلامت