تاریخ های مهم

صفحه اصلی > تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری همایش : 27تا 29 آبان ماه 1397

شروع ارسال چکیده مقالات : 15/ 12/ 1396

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات :  10/ 07/ 1397

آخرین مهلت ثبت نام در همایش :  15
/ 08 / 1397

اعلام داوری مقالات: 01 / 08 / 1397