شورای سیاست گذاری

صفحه اصلی > شورای سیاست گذاری

نام و نام خانوادگی

سازمان مربوطه

دکتر محمد رضا دارابی 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

دکتر کاظم قائمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دکتر علی حق بین

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
دکتر محمد صفریان رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر محمد حسین تقدیسی رئیس انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
دکتر نوروزیان  رئیس کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان خراسان رضوی
دکتر شهرام رفیعی فر مشاور معاونت اجتماعی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
دکتر سید حامد برکاتی مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت
دکتر حمیدرضا بهرامی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر غلامحسین خدایی معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر محسن تفقدی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر محمدحسین بحرینی معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر شاپور بدیعی اول معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر محمد اعتضادرضوی معاون آموزشی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر فرشید عابدی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
حجت الاسلام دکتر مهدی ابراهیمی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
حجت الاسلام دکتر سید محمود طباطبائی رئیس نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد