محورهای همایش

صفحه اصلی > محورهای همایش


1- سلامت اجتماع محور و حاشیه نشینی
  • تعیین کننده های اجتماعی سلامت
  • سبک زندگی سالم
  • اعتیاد و بیکاری
2- سواد سلامت

3- آموزش پاسخگو
  • ابزار های اندازه گیری خلاق در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
  • نوآوری در الگوها و نظریه های تغییر رفتار
  • آینده پژوهشی در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

4- سلامت معنوی و ارتقای سلامت