تاریخ های مهم

صفحه اصلی > تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری همایش : 14تا 16شهریور ماه 1397

شروع ارسال چکیده مقالات : 15/ 12/ 1396

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات :  15/ 04/ 1397

آخرین مهلت ثبت نام در همایش :  15 / 05 / 1397

اعلام داوری مقالات: 01 / 05 / 1397